Povratak na pocetnu stranu
Početna    |    Vijesti    |    Linkovi    |    Kontakt    |    English

Vijesti

Pooštrene mjere za plovila: Za ispuštanje otpada u more kazna i do 40.000 eura

Svjedoci smo, posebno tokom glavne turističke sezone, da se na određenim lokacijama u moru pojavljuju otpaci hrane, plastična ambalaža, komunalni otpad koji se najčešće ispušta sa plovnih objekata. U cilju da se ova oblast u potpunosti uskladi sa međunarodnim propisima koji regulišu ovu oblast resorno Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je pripremilo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti mora od zagađivanja sa plovnih objekata kojim je predloženo da se pravna lica koja se ogluše o zakonski akt kazne u iznosu od 1.000 eura do 40.000 eura.Uviđajući opasnost koja prijeti morskoj sredini od zagađivanja sa plovnih objekata direktno ispuštanjem različitih materija ili indirektno putem atmosfere, donijet je Zakon o zaštiti mora od zagađivanja sa plovnih objekata s ciljem da se sprečavanje, smanji i u najvećoj mogućoj mjeri otkloni zagađivanje morske sredine. 

Iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva je u više navrata saopšteno da Crna Gora poklanja izuzetno veliku pažnju zaštiti unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Crne Gore od zagađivanja sa plovnih objekata. 

Novčane kazne od 1.000 do 40.000 eura


Ono što je svakako najinteresantnije u ovom prijedlogu je da crnogorska Vlada planira da udvostruči kazne za one koji sa brodova zagađuju crnogorski dio Jadranskog mora.

Naime u Izmjenama i dopunama zakona o zaštiti mora od zagađivanja sa plovnih objekata, novčani iznosi kojima Vlada planira reguliše ovu oblast su duplirani u odnosu na Zakon donijet 2011. godine. 

Umjesto važećeg kaznenog opsega od 500 eura do 20.000 eura, predloženo je da se pravna lica koja prekrše zakonski akt kazne u iznosu od 1.000 eura do 40.000 eura.

U tekstu Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama o zaštiti mora od zagađivanja sa plovnih objekata između ostalog piše da će se novčanom kaznom od 1.000 eura do 40.000 eura kazniti se za prekršaj pravno lice ako ispusti ulje, zauljane mješavine, kaljužne vode ili zauljani otpad, štetne tečne materije koje su privremeno utvrđene kao takve, vodu od pranja tanka ili drugih mješavina koje sadrže takve materije, ispusti ili izvrši odlaganje na morsko dno štetne materije u upakovanoj formi,  ispusti komunalni otpad, te izvrši namjerno potapanje, spaljivanje ili zakopavanje na morsko dno otpada i drugih materija.

Takođe, ista kazna predložena je i za zapovjednik broda, koji najkasnije 24 sata prije uplovljavanja u luku Crne Gore, ne dostavi Kapetaniji izvještaj o količini teških ostataka ulja, otpadnog ulja, zauljanih mješavina i kaljužnih voda i datumu i mjestu njegove posljednje predaje.

Kako se otpad može ispuštati u more

Otpaci od hrane sa broda mogu se ispustiti u more na udaljenosti većoj od tri nautičke milje od kopna, izuzev u posebnom području, ako su usitnjenji uređajima za usitnjavanje sa otvorima manjim od 25 mm i ako je brod u plovidbi. 

Prijedlogom zakonskog rješenja je predbiđeno i da se ostaci od tereta sa broda, koji se nijesu mogli ukloniti iskrcajem tereta sa broda u luci, mogu ispustiti u more na udaljenosti većoj od 12 nautičkih milja od kopna, izuzev u posebnom području. Ostaci tereta sa broda mogu se ispustiti i u posebnom području, ako ne sadrže štetne materije po morsku okolinu, luka odlaska I dolaska se nalazi u posebnom području o ne posjeduju prihatne uređaje za takav otpad.

Posebno je Prijedlogom zakona predviđeno da se životinjska trupla mogu izbaciti u more na udaljenosti većoj od 100 nautičkih milja od kopna i maksimalnoj dubini, ako su raspolućena na dvije polovine. 

„Voda za pranje skladišta tereta, palube i vanjske površine broda, koja sadrži sredstva za čišćenje i aditive, može se ispustiti u more, ako nijesu štetni za morsku okolinu. Zabranjeno je ispuštanje komunalnog otpada sa fiksnih ili plutajućih platformi, kao i sa brodova koji su privezani ili se nalaze u prostoru do 500 m od fiksnih ili plutajućih platformi", piše između ostalog u Prijedlogu  zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti mora od zagađivanja sa plovnih objekata.

Iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva su poručili da je zaštita mora i morske sredine jedan je od strateških ciljeva Međunarodne pomorske organizacije (IMO), koja je ovu oblast regulisala donošenjem mnogobrojnih konvencija, kodeksa i odluka o zaštiti mora i morske sredine, uz istovremeno zadržavanje slobode plovidbe kako je to predviđeno Konvencijom Ujedinjenih nacija UN o pravu mora. 

Takođe, politika Evropske unije usmjerena je ka visokoj zaštiti okoline koja se temelji na predostrožnosti i načelima da je zagađivač dužan platiti, te da je potrebno preduzeti preventivne radnje.

Izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti mora od zagađivanja sa plovnih objekata, namjera je da se ova oblast u potpunosti uskladi sa međunarodnim propisima koji regulišu ovu oblast.

I na kraju iz Vlade je saopšteno da za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbjediti finansijska sredstva u budžetu Crne Gore. 

Na nadležnima je da ove izmjene zakona, ukoliko se usvoje, sprovode onako kako im zakon nalaže bez selekcije... 


Izvor:CdMBack to top
Copyright Turisticka org. Herceg Novi

• Privacy Policy
• Terms & Conditions of Use
Back to top